laskovesmir

 

proč handpoke

Metodu tetování handpoke jsem si vybral proto, protože se oproti tetování strojkem provádí plně pod kontrolou tatéra a jehly, kde každá tečka je tvořena ručně a linka se obtahuje někdy i několikrát, aby dosáhla čisté linie. Co se týče času, je handpoke, alespoň u mě časově náročnější oproti strojku. Handpoke tetování má svou originalitu. Po každém tetování reaguje tělo a kůže jinak, jak během samotného tetování, tak i během hojení. Důležitá je potom samozřejmě i after care. 

why handpoke

The reason I chose the handpoke method is that, unlike tattooing with a tattoo machine, handpoke is performed exclusively by the tattoo artist and the needle, where every single dot is made by hand and the line is sometimes drawn several times to achieve a clean line. In terms of time, the handpoke is, at least in my case, more time consuming than when using a tattoo machine; however, handpoke tattoos have their own originality. After each tattoo, the body and skin react differently, both during the tattooing and during healing. Of course, after care is also important.

 

 

 

líbím se ti

Než se rozhodnete pro tetování ode mne, prosím podívejte se na můj styl. Tvořím stylem oneline ( jednou linkou ), minimal a různé kombinace slov. Vždy si rád poslechnu Vaši poptávku, podle které Vám následně oznámím, zda jsem schopný Vašim požadavkům vyhovět. Pokud se dohodneme na vzájemné spolupráci, zapíšu si Vás a dořešíme zbytek věcí. 

do you like me

Before you decide on a tattoo from me, please take a look at my style. I create oneline style designs, minimalistic and various combinations of words. I am always glad to listen to your request according to which I will decide whether I am interested in future possible cooperation with you. If we agree on mutual cooperation, I will write you down and then we will arrange the rest.

 

 


cena

Cena vždy záleží na umístění, složitosti, velikosti, struktuře a barvách. V každém případě Vám cenu sdělím vždy před tím, než se dohodneme, abyste se mohli rozmyslet. Co se týče záloh, žádné nevyžaduji. Naší domluvou vzniká určitá důvěra, která když se poruší, zaniká tím další možnost se ke mně objednat. Je to z toho důvodu, že do každého návrhu dávám všechno a naší domluvou se v určitém duchu napojuji na klienta, aby výsledek byl perfektní.

price

Price always depends on the position, complexity, size, structure and colors. In any case, I will always tell you the price before we agree, so that you can think it over. As for deposits, I do not require any. With our agreement comes certain trust, which, if broken, excludes any  possibility of further cooperation with me. The reason is that I always put everything into every design and by our agreement I connect with the client in a certain spirit to get the perfect result.

 

 

 

co čekat až se uvidíme

Vaše návštěva ve studiu není časově omezená. Vždy mám pro Vás nachystáno kromě domluvené velikosti i několik dalších velikostí ze kterých si můžete vybrat. Po nalepení na vybrané místo, máte čas si obtisk pořádně prohlédnout v zrcadle a ujistit se nad jeho správném umístění. Pokud se Vám nebude zdát umístění nebo budete cítit, že byste ho chtěli jakkoliv posunout, rád Vám vyhovím. Během tetování máte k dispozici tablet, kde se můžete dívat na videa. Můžete také poslouchat hudbu nebo cokoliv je Vám příjemné. Pokud chcete ležet a jen odpočívat a nic neříkat, je to samozřejmě také v pořádku. Pauza, odpočinek nebo protáhnutí je samozřejmostí, proto neváhejte si během tetování o cokoliv říct. Pokud budete mít žízeň nebo hlad, vždy je ve studio nějaké občerstvení. Po celou dobu Vás budu kontrolovat, abyste se cítili stále komfortně. Od začátku kdy se uvidíme se ničeho nebojte a chovejte jako bychom znali věčně. 

what to expect after we meet

Your visit in the studio is not time limited. In addition to agreed size, I always prepare several other sizes ready for you to choose from. After transferring the design to the chosen place, you have time to look at the decal properly in the mirror and make sure of its correct placement. In case you do not think the placement is right and feel that you would like to move it somewhere else, do not hesitate to tell me and I will be happy to oblige. During the tattooing, you have a tablet to watch videos, or you can listen to music, or do whatever you like. If you want to just lie down, relax, and say nothing, it is okay. Taking a break, rest or stretching is a matter of fact, so do not hesitate to ask for anything during the tattooing. In case you are thirsty or hungry, there are always drinks and snacks available. I will keep checking on you all the time to make sure you feel comfortable. From the beginning when we first meet, do not worry and act like we have known each other for forever.

 

 


než začneme

Před samotným tetováním Vám ještě řeknu jaké jsou možnosti, proč jsem zvolil takové jehly a barvy, aby Vám bylo jasné, proč jsem právě vybral tyto věci a postup. Popřípadě nabídnu další varianty a vysvětlím mezi nimi rozdíl.

before we start

Before we begin, I tell you what are the options, the reason why I chose such needles and colors, so it is clear to you why I picked these things and the procedure. If necessary, I will offer you other variants and explain the difference between them.

 

 

 

razítko

Před ukončením linky, vložím do linky tři tečky. Berte to jako podpis, který zaručuje pravost mé práce. 

the stamp

Before ending the line, I put three dots into the line. Take that as a signature that guarantees the authenticity of my work. 

 

 

Back shopping